12 czerwca, 2024
 • 12 czerwca, 2024
 • Home
 • Biznes
 • Wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – jak przebiega?
25 maja, 2023

Wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej – jak przebiega?

By admin 0 786 Views

Planujesz inwestycję mogącą znacząco oddziaływać na środowisko? Pamiętaj, wydaną decyzję środowiskową da się uchylić, co może doprowadzić nawet do zatrzymania procesu inwestycyjnego, jeśli zaistnieją ku temu przesłanki. Jak przebiega wznowienie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej? W jakich przypadkach może do niego dojść? Czy przedsiębiorca jest w stanie się przed nim zabezpieczyć?

Wznowienie postępowania w spawie wydania decyzji środowiskowej – możliwy przebieg

 Głównym celem wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej jest weryfikacja ostatecznej decyzji administracyjnej i jej podtrzymanie lub uchylenie. Do wznowienia postępowania dochodzi na wniosek osób trzecich, o ile zostaną spełnione warunki określone w polskim prawie i kodeksie postępowania administracyjnego.

W toczącym się postępowaniu nadzwyczajnym właściwy organ bada, czy czynności, które poprzedzały wydanie zakwestionowanej decyzji środowiskowej, były dotknięte wadami prawnymi. Po zapoznaniu się z aktami spawy organ wznawiający postępowanie może:

 • odmówić uchylenia uprzednio wydanej decyzji,
 • uchylić uprzednio wydaną decyzję i na nowo rozstrzygnąć sprawę,
 • stwierdzić, że zaskarżona decyzja została wydana z naruszeniem przepisów prawa, a następnie wskazać przesłanki, na podstawie których nie można jej uchylić.

Jeśli strona skarżąca nie zgadza się ze stanowiskiem organu wznawiającego postępowanie, może złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Kolegium albo utrzymuje w mocy podjętą przez organ niższej instancji decyzję, albo ją uchyla. Również i na stanowisko Kolegium strona skarżąca może złożyć skargę. Wówczas sprawa trafia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który określa, czy:

 • zaskarżone akty administracyjne są zgodne z prawem,
 • organy administracyjne wydające decyzje naruszyły prawo materialne bądź procesowe.

Wojewódzki Sąd Administracyjny jako sąd kasacyjny może uchylić lub stwierdzić nieważność rozpatrywanej decyzji. Jeśli jednak zdecydowałby się ją podtrzymać, stronie skarżącej przysługuje prawo do odwołania się w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej – w jakich przypadkach może zostać wznowione?

 Istnieje ograniczony katalog sytuacji, których wystąpienie pozwala wznowić postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. Jest to możliwe, gdy:

 • dowody, na których podstawie oparto kluczowe dla postępowania okoliczności, były nieprawdziwe,
 • wyszły na jaw dowody istotne dla sprawy, które istniały już w momencie wydawania decyzji środowiskowej, jednak organ ją wydający nie wiedział o nich,
 • decyzję środowiskową wydano w ramach przestępstwa,
 • decyzja środowiskowa została wydana przez pracownika lub organ administracji publicznej, który na mocy prawa podlegał wyłączeniu,
 • decyzja środowiskowa została wydana bez wymaganego stanowiska organu opiniującego,
 • decyzja środowiskowa została wydana na mocy innej decyzji (orzeczenia sądu), którą (które) uchylono lub zmieniono,
 • sąd lub organ administracji publicznej odmiennie od oceny przyjętej w decyzji środowiskowej rozstrzygnął zagadnienie wstępne,
 • wnioskujący podmiot nie mógł wziąć udziału w postępowaniu z własnej winy, choć jest stroną postępowania.

Jesteś przedsiębiorcą, który chce uniknąć wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej? Musisz tak ukształtować planowaną inwestycję, aby w jak najmniejszym stopniu oddziaływała na środowisko naturalne i życie okolicznych mieszkańców, a także zgromadzić niezbędne dokumenty i przeprowadzić badania, które uniemożliwią zaskarżenie wydanej decyzji. Twój wniosek musi również spełniać wymogi formalno-prawne.

Jeśli szukasz profesjonalnego wsparcia, możesz skorzystać z usług firmy zajmującej się konsultingiem środowiskowym. Specjaliści nie tylko odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące decyzji środowiskowej, ale również zgromadzą niezbędną dokumentację i zlecą wykonanie potrzebnych badań.

  Biznes
Leave a comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *